Årsmöte / mingel

Årsmöte och mingel 2024

Torsdag den 18 juli kl 16.00 – 18.00

Plats meddelas inom kort!

DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
§ 1 Föreningsstämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Föreningsstämman behörigen utlyst
§ 5Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
§ 6 Val av två justeringsmän
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av styrelseledamöter
§ 11Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 12 Val av valnämnd
§ 13 Utdelning av förtjänsttecken
§ 14 Styrelsens förslag och framställningar
§ 15 Medlemmars förslag och framställningar
§ 16 Eventuella andra ärenden
§ 17 Föreningsstämmans avslutande

Vill du bli medlem kommer du kunna lösa medlemskap i anslutning till mötet och direkt få en årsbok i handen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen