Årsmöte / mingel

Årsmöte och mingel 2022

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Se anslag och hemsidan för mer information.

Årsmötet kommer sannolikt hållas utomhus vid FLÄSKBERGET  med start kl 16.00. Medtag eget sittunderlag/stol.

DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
23 juli 2021 kl. 16.00 på Fläskberget i Sandhamn
§ 1 Föreningsstämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Föreningsstämman behörigen utlyst
§ 5Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
§ 6 Val av två justeringsmän
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av styrelseledamöter
§ 11Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 12 Val av valnämnd
§ 13 Utdelning av förtjänsttecken
§ 14 Styrelsens förslag och framställningar
§ 15 Medlemmars förslag och framställningar
§ 16 Eventuella andra ärenden
§ 17 Föreningsstämmans avslutande

Vill du bli medlem kommer du kunna lösa medlemskap i anslutning till mötet och direkt få en årsbok i handen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen