Årsmöte / mingel

Årsmöte och mingel 2020

Pga av rådande omständigheter avseende Covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer årsmötet i år genomföras på alternativt sätt

Årsmötet kommer hållas utomhus vid FLÄSKBERGET  med start kl 16.00. Medtag eget sittunderlag/stol.  Dessvärre tvingad vi ställa in minglet efteråt

DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
26 juli 2020 kl. 16.00 på Fläskberget i Sandhamn
§ 1 Föreningsstämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Föreningsstämman behörigen utlyst
§ 5Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
§ 6 Val av två justeringsmän
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av styrelseledamöter
§ 11Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 12 Val av valnämnd
§ 13 Utdelning av förtjänsttecken
§ 14 Styrelsens förslag och framställningar
§ 15 Medlemmars förslag och framställningar
§ 16 Eventuella andra ärenden
§ 17 Föreningsstämmans avslutande

Vill du bli medlem kommer du kunna lösa medlemskap i anslutning till mötet och direkt få en årsbok i handen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen